Gāzes vadu projektēšana

Gāzes vadu Projektēšana

Veicam gāzes projekta izstrādi. Projektējam ārējos un iekšējos gāzes vadus. Palīdzam savākt visus nepieciešamos dokumentus, izstrādājam rasējumus, tos saskaņojot ar A/S “GASO” un visiem iesaistītajiem komunikāciju turētājiem, kā arī ar pilsētas novada būvvaldi.

PIRMS GĀZES APGĀDES PIESLĒGUMA PROJEKTA IZSTRĀDES:

Pirms projekta izstrādes jāvēršas A/S “GASO” un jānoskaidro vai jūsu dzīvojamajā ēkā vai komercobjektā ir iespējams izbūvēt gāzes apgādes sistēmu – vai netālu no Jūsu esošā īpašuma atrodas sadales gāzes vads, vai arī tiek plānota tā izbūve tuvākajā laikā. Daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām ir jāievēro vai ir paredzēta atsevišķa cuka skurstenī apkures katla dūmeņa izbūvei, vai arī, ja tā nav paredzēta un ēka nav augstāka par trīs stāviem, būtu iespēja izbūvēt dūmeni ar horizontālo izvadu uz ēkas ārējās fasādes.

Iegūstot visus šos izejas datus un apstiprinājumu no A/S “GASO”, tiks izdodi tehniskie noteikumi, kas ļauj uzsākt projektēšanu.

Aptuvenais iekšējo gāzes vadu projektēšanas ilgums ir līdz 2 mēnešiem. Savukārt pazemes gāzes vadu projektēšana (ar saskaņošanu Būvvaldē) ilgst līdz 4 mēnešiem (3 mēneši, ja ir pievads, 4 mēneši, ja ir sadales vads).

Pēc projekta izstrādes un tā saskaņošanas Būvvaldē un A/S “GASO”, var sākt gāzes vadu izbūvi.

ĀRĒJO GĀZES VADU PROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMS:

Pirms uzsākt gāzes projekta izstrādes darbus!

 • A/S “GASO” izdotie tehniskie noteikumi
 • Īpašumu apliecinoši dokumenti (zemes grāmatas apliecība)
 • Zemes robežu plāns
 • Ēkas plāns (inventarizācijas lieta)
 • Topogrāfija (saskaņota) papīra un elektroniskā formātā
 • Pilsētas domes būvvaldes izdots projektēšanas uzdevums

IEKŠĒJO GĀZES VADU PROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMS:

Pirms uzsākt gāzes projekta izstrādes darbus!

 • A/S “GASO” izdotie tehniskie noteikumi,
 • Skursteņslauķa akts, kurā norādīts dūmvadu un ventilācijas tehniskais stāvoklis.
 • Īpašumu apliecinoši dokumenti (zemes grāmatas apliecība)
 • Dzīvokļa, mājas plāns (inventarizācijas lieta)
 • Pilsētas dzīvokļu centrālās apkures atslēgšanas institūcijas atļauja (ja atslēdzaties no centrālās apkures)

!!! Dzīvokļu gāzes vadu projektiem – ja daudzdzīvokļu ēka pieder vairākiem īpašniekiem un īpašuma tiesības ir noformētas uz domājamām daļām (dzīvoklis nodots lietošanā), tad, atbilstoši Civillikuma 1068.panta 1.daļai rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu, t.i. nepieciešama 100% iedzīvotāju saskaņojums, pārējos gadījumos nepieciešams 51% iedzīvotāju (kopīpašnieku) saskaņojums.

_

Uzdot Jautājumu

  Pakalpojumi